تبلیغات مشاغل مرتبط با طلا و جواهر

بازدید کننده گرامی
اسامی ذکر شده شرکت ها , موسسات و اصنافی که مشاهده مینمایید صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و در این باره هیچگونه تعهد و مسئولیتی متوجه مدیریت سایت نمیباشد .بنابراین وظیفه تحقیق و بررسی صحت و سقم موارد ذکر شده توسط این شرکت ها بر عهده متقاضی است.

همچنین لازم به ذکر است که تمامی اصناف مذکور دارای پروانه کسب بوده و تحت نظارت اتحادیه مربوط به صنف خود فعالیت مینمایند.