گاوصندوق های ثابت و آسانسوری

صندوق نسوز گنج آور
گاوصندوق حبیبی