دسته‌ها
دانستنی های طلا و جواهر

واژه های انگلیسی در صنعت طلا و جواهر

 واژه های انگلیسی در صنعت طلا و جواهر

واژه های انگلیسی در صنعت طلا و جواهر : اﻣﺮوزه آﺷﻨﺎیی با واژه ﻫﺎی انگلیسی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻫﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ دارای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ  . آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ واژه ﻫـﺎ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ، ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮازم ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﻪ وﻳﮋه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن غیر ﻓﺎرسی زﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤللی اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
لازم به ذکر است که مجموعه ارائه شده به همت شرکت آریا ارسن گرد آوری شده است .

ابتدا باید گفت در زبان انگلیسی آمریکایی Jewelry (یا در انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی Jewellery) به تمام زیورآلات (فارغ از قیمتی بودن یا نبودن آنها) گفته می‌شود .
در این میان دو اصطلاح وجود دارد :
1 –  عبارت Fine Jewelry به زیورآلات ساخته شده با فلزات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی گفته می‌شود (همان جواهرات خودمان ! ) که به جز جنبه تزیینی , به خودی خود دارای ارزش و قیمت می‌باشند و می‌توان به عنوان سرمایه آنها را نگهداری کرد.
2 – عبارت Costume Jewelry به زیورآلاتی گفته می‌شود که تنها جنبه تزیینی داشته و از مواد قیمتی ساخته نشده باشند . مانند دستبندی که با چرم ساخته شده باشد یا گردنبندی که با صدفهای کنار ساحل ساخته شده باشد.

گردنبند به انگلیسی دستبند به انگلیسی گوشواره به انگلیسی النگو به انگلیسی