برچسب: ایرانیان شاغل در ناسا

بر اساس شواهد موجود و با مرور گوشه ای از فهرست ایرانیان فعال در نــاسا پی خواهیم برد که آنان در این سازمان معتبر حق آب و گل دارند که این موضوع خود جای بسی تامل دارد … بر این اساس هم اینک چهره های زیر در بخش های مختلف ناسا مشغول به کار هستند […]